Buz® Contracalc
Υγειονομικοσ

Buz® Contracalc

G 461
Άχρωμο προϊόν βασικού καθαρισμού και αφαίρεσης αλάτων

χρήση

ρύπανση

 • Ορυκτοί ρύποι (άλατα, υπολείμματα τσιμέντου, άλατα ουρίας κ.λπ.)

Συμβατότητα υλικού

 • Χρώμιο
 • Χυτή πέτρα και τεράτσο | όχι ασβεστώδης
 • Είδη υγιεινής από πορσελάνη
 • Πλακάκια ασφαλείας
 • Πλακίδια από πορσελάνη
 • Κλίνκερ και τερακότα
 • Κεραμικά πλακάκια
 • Φούρνοι, ψησταριές και φούρνοι μεταφοράς
 • Ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες Προϊόντος

 • Για την αφαίρεση επίμονης βρωμιάς από άλατα, σκουριά, ασβεστούχες εναποθέσεις, άλατα ουρίας και υπολείμματα σαπουνιού, υπολείμματα τσιμέντου και κονιάματος και ως προϊόν καθαρισμού συσκευών από εναποθέσεις αλάτων
 • Δεν περιέχει αρωματικές ουσίες
 • Ισχυρή απορρυπαντική δράση
 • Καταχώριση RK
 • Καταχώριση RE
 • Πιστοποίηση halal σύμφωνα με το © HALAL CONTROL
 • Πληροί τις απαιτήσεις στο πλαίσιο του συστήματος HACCP
 • Κατάλληλο για εφαρμογή στο κανόνι αφρού: αποτρέπεται ο ανεπιθύμητος σχηματισμός αερολυμάτων στην περιοχή τροφίμων
 • Κατάλληλο για εφαρμογή στο πλυστικό υψηλής πίεσης και στην περιστροφική μηχανή

Πεδίο χρήσης

 • Για χρήση σε πισίνες, χώρους υγιεινής και υγρασίας καθώς και στον χώρο της κουζίνας
 • Σε όλα τα υλικά και επιφάνειες ανθεκτικά στα οξέα και στο νερό

Χρήση και δοσομέτρηση

 • Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό.
 • Είναι απαραίτητο να διαβρέξετε πρώτα τις επιφάνειες και να τις ξεπλύνετε με καθαρό νερό!
 • Σε περίπτωση έντονου αφρισμού στη δεξαμενή λυμάτων, είναι δυνατή η χρήση του Buz® Defoam G 478.
 • 200 - 500 Χιλιοστόμετρο / 10 Λίτρο Νερό

 • 1:5 - 1:10 με νερό

 • 50 Χιλιοστόμετρο / 10 Λίτρο Νερό

 • 50 Χιλιοστόμετρο / 10 Λίτρο Νερό

 • 200 - 1000 Χιλιοστόμετρο / 10 Λίτρο Νερό

 • 250 Χιλιοστόμετρο / 1 Λίτρο Νερό

 • 1:5 - 1:10 με νερό

 • Ετοιμάστε τα φρέσκα διαλύματα εφαρμογής και χρησιμοποιήστε τα μέσα σε 24 ώρες το αργότερο.

Υπόδειξη

 • Προβρέξτε τους αρμούς! Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανθεκτικά στα οξέα υλικά.
 • Να μη χρησιμοποιείται σε φυσικές πέτρες από ανθρακικό ασβέστιο όπως π.χ μάρμαρο, πλάκες Solnhofer, τραβερτίνη, ασβεστόλιθο κελύφους.
 • Να μη χρησιμοποιείται σε αλουμίνιο, βαμμένες επιφάνειες και ακρυλικό γυαλί.
 • Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από χρώμιο ή σε κατεστραμμένες επιφάνειες.
 • Επιφάνειες ή αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται από υπολείμματα καθαρισμού ξεπλένοντάς τα προσεκτικά με νερό.
 • Πριν το χρησιμοποιήσετε σε πλαστικό και εξαρτήματα, είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Να μη χρησιμοποιείται και αναμιγνύεται μαζί με καθαριστικά που περιέχουν χλώριο.
 • Κατά την αφαλάτωση της συσκευής, το προϊόν δεν πρέπει να θερμαίνεται και πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή της συσκευής.
 • Οι αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις χρώματος δεν έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος. Η εικόνα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ως προς το χρώμα και το σχήμα από το πρωτότυπο.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Ποσοστό εύκολα αποικοδομήσιμων συστατικών

99.9 %

περιεκτικότητα σε φώσφορο

69.9 mg/g

Πρώτες ύλες με βάση το φοινικέλαιο - μερίδιο με πιστοποίηση RSPO

100 %

Η αναλογία των εύκολα αποικοδομήσιμων συστατικών αναφέρεται στην αναλογία των οργανικών συστατικών που ορίζονται ως «εύκολα βιοαποδομήσιμα» σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 301 ή τον Κανονισμό Απορρυπαντικών (ΕΚ) Αρ. 648/2004. Η τιμή της περιεκτικότητας σε φώσφορο αναφέρεται σε στοιχειακό φώσφορο. Το φοινικέλαιο είναι μια σημαντική ανανεώσιμη πηγή για την παραγωγή πρώτων υλών Η Στρογγυλή Τράπεζα για το Αειφόρο Φοινικέλαιο (RSPO), που ιδρύθηκε το 2004, προωθεί μεθόδους αειφόρου καλλιέργειας για το φοινικέλαιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα πιστοποίησης και τη δυνατότητα δήλωσης των πρώτων υλών ως «πιστοποιημένα από RSPO».

Μονάδες πώλησης

 • G461-0001RA: 12 x 1 l Φιάλη
 • G461-0010RA: 1 x 10 l Κάνιστρο

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον CLP

Σήμανση κινδύνου

Κίνδυνος

 • Ätzend, reizend

Πληροφορίες κινδύνου
 • H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Οδηγίες ασφαλείας
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 • P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.
 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές διατάξεις περί διάθεσης.

Περιοχή λήψης

 • Οδηγίες λειτουργίας
 • Halal
 • Δελτία δεδομένων ασφαλείας
 • Φύλλα τεχνικών δεδομένων
 • Περιβαλλοντικές πληροφορίες